حمل و نقل بین المللی جهاد نصر جهاد نصر خراسان
شرکت بین المللی نصر کردستان تعاونی مسکن ایثارگران
آمود کیان پاد کاسپین کیان پاد
توسعه خدمات زیر بنایی پارس ساز آب کیان پاد 
توسعه منابع آب و انرژی                    توسعه سیلوها
ساختمان و نصب فراب پارس گستر کیان پاد 
کران دریا شرکت جهان کوثر
نواندیشان فن و تجارت  بهبود صنعت درمان
نام آوران نصر سمنان بازرگانی خسرو مدیا
شرکت جهان توسعه پارس صنعت  تامین اقتصاد پایدار
جهاد نصر کرمانشاه مهندسی آب و خاک 
تلاشگران نصر سازه پایدار