حسین قاسمی 

رئیس هیات مدیره 

زهرا سادات متقی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره 

مهرداد حبیبی 

عضو هیات مدیره