بیانیه ماموریت 

فراهم ساختن آرامش ذهنی مشتریان از طریق مشاوره هوشمندانه بیمه ای به آنها و ایجاد درک بهتر خطر وفراهم نمودن ابزارهای مدیریت ریسک

بیانیه ارزش ها 

  • شناخت، آموزش، بکارگیری و رعایت اصول اخلاق اسلامی
  • حفظ منافع سهامداران شرکت با رعایت کامل امانتداری
  • تلاش برای داشتن سازمانی یادگیرنده، چابک و رقابت پذیر
  • توسعه علمی و فنی و استفاده از فن آوری نوین
  • ارائه بهترین کیفیت خدمات با حداقل هزینه برای مشتریان
  • توسعه عملکرد اقتصادی شرکت