بیمه خودرو

بیمه های اتومبیل شامل بیمه بدنه اتومبیل، بیمه نامه حوادث راننده و بیمه نامه شخص ثالث بوده و به طور كلي جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي به اتومبيل و نيز سرنشينان آن و اشخاص ثالث است. بنابراين بيمه‌هاي اتومبيل را می توان به سه گروه زير تقسيم كرد:

الف) بيمه نامۀ  شخص ثالث

خطرهاي تحت پوشش بيمه نامه شخص ثالث:

جبران خسارت هاي مالي و بدني وارد بر اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه در تعهد بيمه‌گر است.

ب) بيمه نامۀ حوادث راننده

در اين بيمه غرامت ناشي از نقص عضو و يا فوت راننده مقصر حادثه تحت پوشش قرار مي‌گيرد، شركت‌هاي بيمه موظفند بيمه حوادث راننده را به همراه بيمه شخص ثالث به بيمه گذاران ارائه نمايند.

ج) بيمه بدنه اتومبيل

بيمه بدنه خسارت وارده به اتومبيل مورد بيمه را جبران مي‌نمايد.

خسارت‌هاي تحت پوشش:

۱- خسارتي كه ناشي از برخورد خودرو به يك جسم ثابت يا متحرك يا برخورد اجسام ديگر به آن و يا واژگوني، سقوط و يا چنانچه در حين حركت اجزا یا محمولات مورد بيمه به آن برخورد نمايد.

۲- خسارتي كه در اثر آتش سوزي، انفجار و يا صاعقه به خودرو وارد آيد.

۳- درصورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي و يا شروع به دزدي به وسيله نقليه خسارت وارد شود