بیمه مسئولیت عمومی و حرفه ای

این بیمه مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی را که ناشی از فعالیت حرفه ای آنان در قبال خدمات گیرندگان است، زیر پوشش قرار می دهد مانند:

• بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، پیرا پزشکان و پرستاران
• بیمه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی کلینک ها، درمانگاه ها و بیمارستان ها
• بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ناظر، محاسب
• بیمه مسئولیت حرفه ای سر دفتران اسناد رسمی
• بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری در قبال موکلین