بیمه مسئولیت کارفرما

این بیمه صدمات بدنی (جبران هزینه های پزشکی، دیه فوت و نقص عضو) وارد به کارکنان را که ناشی از مسئولیت مدنی کارفرمایان باشد، تحت پوشش قرار می دهد، انواع آن:

• بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان ساختمانی
• بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان پروژه های عمرانی
• بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان ، واحدهای تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی