کارگزاری رسمی بیمه حامی نصر معین

پیشرو در ارائه خدمات نوین بیمه ای 

شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامی نصر معین 

شركت کارگزاری رسمی بیمه حامی نصر معین با شخصیت حقوقی سهامی خاص در تاریخ 14 بهمن ماه 1397 تاسیس و در همان تاریخ تحت شماره 537312 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران با شناسه ملی 14008126580 به ثبت رسیده است.مرکز اصلی شرکت واقع در تهران ، خیابان زرتشت غربی ، پلاک 75 ، طبقه دوم بوده و در حال حاضر جزء شرکتهای فرعی شرکتهای نصر معین پارسایان است و فاقد شعبه و یا نمایندگی در سایر نقاط کشور است.اکثریت سهام (99،998 درصد) متعلق به شرکت مهندسین مشاور جاماب می باشد.

شرکت کارگزاری حامی نصر معین با تفکر جمعی از مدیران عامل شرکتهای جهادنصر استانها و براساس ضرورت و برای ایجـاد هماهنگی های لازم و هم افزائی منابع شرکت ها تأسیس شده است. از آنجایی که از یک طرف گروههای نصر استانها در راستای فعالیت های خود نیاز به خرید بیمه نامه در زمینه های مختلف داشته و از طرف دیگر تجمیع فعالیتهای بیمه ای و جذب پرتفوی بالا قدرت چانه زنی در ارائه خدمات بهتر و برتر را نزد شرکتهای بیمه گـر بالا می برد تصمیم به تأسیس کارگزاری بیمه گرفته شد.

اخبار